To Twój Czas na Wino! - Zamów subskrypcje wina z dostawą do domu!
Jak to działa? To proste!

 • Wybierasz Wine-Box'a
  Specjalnie dla Was przygotowaliśmy 3 opcje Wine-Box'ów. Ty decydujesz jaki rodzaj wina lubisz a nasi sommelierzy dobiorą dwie wyjątkowe propozycje dla Ciebie.

 • Dostarczamy pod twoje drzwi
  Pakujemy Wina w estetyczne pudełko, dbając o każdy szczegół. Dołączamy opis do każdej butelki z propozycją parowania jedzenia. Ps. Jest też niespodzianka!

 • Czas na Wino!
  Pierwszy Wine-Box dostarczamy do Ciebie do 48 godzin, kolejne Wine-Box'y 15-go każdego miesiąca i nie martw się na pewno dotrą w nienaruszonym stanie :)

Regulamin Zakupu

świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis „czasnawino.pl”

Definicje wykorzystane w regulaminie

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu „czasnawino.pl”.

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.

 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 5. Usługodawca – Stek i Wino spółka cywilna, ul. Ratuszowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372161170, REGON: 072107510

 6. Serwis – serwis dostępny pod adresem www.czasnawino.pl .

 7. Klient – osoba fizyczna, która jest pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która dokonuje zakupów w ramach serwisu www.czasnawino.pl .

 8. Subskrypcja – usługa oferowana przez usługodawcę polegająca na dostarczaniu klientowi pakietu win raz w miesiącu, na podany przez klienta adres przez okres trwania subskrypcji.

 9. Towar – pojedynczy zestaw zamówiony jako Voucher, prezent lub subskrypcja.

 10. Usługi – prezentowane w serwisie internetowym, dostępne pod adresem www.czasnawino.pl .

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta skutkujące zawarciem z Usługodawcą umowy sprzedaży, która definiuje ilość i rodzaj towaru oraz częstotliwość usługi.

 12. Konto – funkcjonalność serwisu, zabezpieczona hasłem, umożliwiająca zamówienie towaru oraz zarządzanie danymi.

 13. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 1 Warunki zawarcia umowy

1. Miejscem zawierania i realizacji umów sprzedaży jest punkt sprzedaży stacjonarny Stek i Wino s.c. w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Ratuszowa 3

2. Zamówienie Subskrypcji następuje za pomocą serwisu www.czasnawino.pl poprzez: wybór Subskrypcji, założenie Konta lub zalogowanie, podanie odpowiednich danych, zapoznanie oraz zaakceptowanie Regulaminu oraz dokonanie płatności.

3. Opłaty za Subskrypcję zostały szczegółowo uregulowane w §4 Regulaminu.

4. W trakcie zawierania umowy, Klient ma prawo do edycji danych do momentu kliknięcia przycisku „przejdź do płatności”. Kliknięcie przycisku „przejdź do płatności” jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą Umowy Sprzedaży.

5. Zawarcie przez Klienta z Usługodawcą Umowy Sprzedaży jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności za odbiór zakupionej Usługi przez osobę prawną, która jest pełnoletnia. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest również tożsame z oświadczeniem, iż Klient nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej sprzedaży. Sprzedawca weryfikuje pełnoletność Klienta przy wejściu na stronę Serwisu, w razie dalszych wątpliwości zastrzega sobie prawo do weryfikacji pełnoletności poprzez wysłanie skanu dowodu osobistego Klienta.

§ 2 Warunki rozwiązania umowy

 1. Klient może zrezygnować z Subskrypcji w każdym czasie za pośrednictwem Konta Klienta. Rezygnacja następuje ze skutkiem na miesiąc następujący po miesiącu, w którym dokonano przedmiotowej rezygnacji.

 2. Brak zaksięgowania opłaty za dany okres subskrypcji po pierwszej próbie pobrania środków skutkuje kolejnymi dwoma próbami w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych.

 3. W przypadku braku zaksięgowania opłaty po 3 dniu roboczym Subskrypcja zostanie zatrzymana na jeden miesiąc.

 4. Klient ma prawo do usunięcia Konta przesyłając wiadomośc e-mail na adres kontakt@czasnawino.pl. Usunięcie jest jednoznaczne z rezygnacją z Subskrypcji bezterminowych.

 5. Klient może w terminie 14dni odstąpić od umowy sprzedaży Subskrypcji zawartej z Usługodawcą, bez podawania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć m.in. przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@czasnawino.pl , przez formularz kontaktowy na stronie www.czasnawino.pl , którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3 Warunki realizacji usług

 1. Klient, który dokona zakupu Subskrypcji, otrzyma pierwszy zestaw do 48h, kolejne 15 dnia każdego miesiąca.

 2. Usługodawca realizuje dostawę Zamówienia na terytorium Polski.

 3. Zamówiona Subskrypcja dostarczana jest na adres wskazany przez Klienta.

 4. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, dostawca współpracujący z Usługodawcą podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.

 5. Koszty dostarczenia Subskrypcji przez firmę kurierską, które Klient ponosi, są podawane w Serwisie przy podsumowaniu Zamówienia.

 6. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.

 7. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Usługodawca złoży w terminie 3 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej paczkę.

 8. W przypadku podania przez Klienta niepoprawnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki lub w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody.

§ 4 Płatności

 1. Ceny podane w Serwisie www.czasnawino.pl są cenami podanymi w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości 23%

 2. Ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto

 3. Klient ma możliwość opłacenia zamówienia za pośrednictwem operatora płatności internetowych PayU S.A. z siedzibą na ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP:7792308495

 4. Klient może dokonać płatności za Subskrypcję : kartą kredytową lub kartą debetową w przypadku wyboru Subskrypcji bezterminowej lub wszystkimi metodami płatności oferowanymi przez operatora płatności internetowych PayU S.A. za Subskrypcję terminową.

 5. W przypadku dokonywania płatności kartą kredytową lub debetową za Subskrypcję cykliczną, płatności będą pobierane 10 dnia każdego miesiąca, chyba, że 10 dzień miesiąca nie jest Dniem Roboczym, opłata będzie pobrana w najbliższym Dniu Roboczym następującym po 10 dniu miesiąca.

 6. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez operatora płatności – PayU S.A. PayU S.A. pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token, umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta indywidualnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy.

§ 5 Dane osobowe

 1. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności

§ 6 Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Subskrypcji bądź innych usług świadczonych przez Usługodawcę, należy składać poprzez pocztę elektroniczną na adres kontakt@czasnawino.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać:

- dane Klienta umożliwiające nawiązanie kontaktu

- nazwę usługi, którą Klient chce zareklamować

- zarzuty Klienta do realizacji usługi

- ewentualna żądanie Klienta związane ze złożoną reklamacją.

3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14dni od jej otrzymania, informując o statusie rozpatrzenia.

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia rozpatrzenia reklamacji do 30dni po wcześniejszym poinformowaniu Klienta o dłuższym czasie rozpatrzenia.

§ 7 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca świadczy Usługi z należytą starannością, zgodnie z Regulaminem.

 2. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem całkowita odpowiedzialność Usługodawcy w związku ze świadczoną na jego rzecz usługa ograniczona jest do wartości opłaty wniesionej przez Klienta z tytułu świadczenia usługi.

 3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści względem Klienta niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie wszystkim użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pobrać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem internetu.

 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. W przypadku istotnych zmian, zobowiązuje się do przesłania informacji o zmianach na wskazany w Koncie Klienta adres e-mail.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy o Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

 4. Regulamin obowiązuje od dnia 20 grudnia 2020r.

Subskrypcja Wina
Raz w miesiącu dostarczymy pięknie zapakowany Wine-Box prosto pod Twoje drzwi, abyś Ty mógł zająć się jedynie przyjemną degustacją. Oczywiście subskrypcję możesz anulować lub zawiesić w dowolnym momencie!
Dlaczego my?

 • Ponad 20 letnie doświadczenie
  Aby w pełni docenić barwę, zapach i smak wina, trzeba o nim coś wiedzieć. Im większa wiedza, tym większa przyjemność. Chętnie się z Wami podzielimy naszą.

 • Profesjonalni somelierzy
  Najważniejsza jest dla nas jakość, dlatego Wina z naszych Wine-Box'ów są starannie wyselekcjonowane przez sommelierów.

 • Zaufane winiarnie
  W naszej ofercie nie znajdziesz Win ze sklepowej półki. Bazujemy tylko na Winach, które sprowadzamy prosto z zaprzyjaźnionych Winiarni.


 • Niespodzianka każdego miesiąca
  Każda nasza przesyłka jest dla Ciebie miłym zaskoczeniem, gdyż wina wybieramy za Ciebie i dostarczamy pod Twoje drzwi. 

 • Miłość do wina
  Znamy się na Winie i mamy zamiar zarazić Was tą miłością.

 • Staranne wykonanie
  O każdy szczegół Wine-Box'a dbamy z największą starannością, co na pewno nie umknie Waszej uwadze.

Bądź na bieżąco z nowościami od CzasNaWino!

Infolinia

 (+48) 782 605 050

Dane

CzasNaWino.pl

Stek i Wino s.c.

ul. Ratuszowa 3

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 9372161170

Regon: 072107510

INFORMACJE

Czas na Wino

Dlaczego my

Kontakt

Regulamin

Polityka prywatności

WINE-BOX'Y

Nasze Wine-Boxy

Wino na prezent

Domów wino

zobacz nasze profile